Sociální služby Města Doksy
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MĚSTA DOKSY,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Domov pro seniory

Domov pro seniory

 

 

 

Poskytovatel: Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace
Sídlo: Panská 199, Doksy 472 01

Adresa služby: Domov pro seniory, Panská 199, 472 01 Doksy

Zastoupený ředitelkou: Mgr. Říhová Klára
 - telefon: 487 712 991, 601 521 432, e-mail: reditel@dpsdoksy.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Marie Hájková
 - 
telefon: 722 917 098, e-mail: socialnidps@dpsdoksy.cz

Vedoucí/vrchní sestra: Bc. Eliška Schafferová 

- telefon: 702 152 205, e-mail: schafferova@dpsdoksy.cz,

Pracoviště zdravotních sester: 720 268 645 

 

Poslání domova pro seniory

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Výhodnou polohou v centru města umožňuje zachovat kontakt s rodinou a vnějším prostředím.

Cíle poskytované služby:

 • Poskytování služby dle zakázky uživatele a v takovém rozsahu, který vychází z individuálního přístupu, podpoří jeho samostatnost a soběstačnost a umožní zachovávat rodinné vazby.
 • Podpora provázanosti jednotlivých úseků zařízení a jejich zaměstnanců, podpora kvality komunikace mezi uživateli, rodinnými příslušníky a zaměstnanci organizace a spolupráce se zřizovatelem, organizacemi města a veřejností.
 • Průběžné vzdělávání zaměstnanců organizace, rozvoj jejich kompetencí, naplňování standardů kvality péče v praxi, ochrana práv uživatelů.

 

Zásady pro naplnění cílů služby

 • Ochrana práv uživatelů služeb - chráníme práva našich uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly organizace
 • Diskrétnost – mlčenlivost a ochrana osobních údajů je důležitým prvkem při jednání a péči o uživatele
 • Nezávislost - snažíme se o zachování a udržení nezávislosti uživatelů, omezujeme míry rizika, avšak nebráníme postoupení rizika dle svobodné volby uživatele 
 • Nestrannost – každého uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně, individuálním přístupem činíme kroky k omezení předsudků a negativnímu hodnocení našich uživatelů na veřejnosti a v celé obecní komunitě
 • Využívání sítě služeb – poskytujeme informace o službách a konaných akcích ve městě, umožňujeme uživatelům dle jejich individuálních požadavků využít tyto služby a účastnit se na zvolených akcích
 • Respektování potřeb – pracovníci organizace respektují základní lidská práva uživatelů služeb, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.
 • Individuální přístup – podpora soběstačnosti a samostatnosti, služba je plánována v součinnosti uživatele a jeho klíčového pracovníka
 • Seberealizace – uživatelé se dle svých zájmů a schopností s ohledem na možnosti organizace mohou zabývat různými formami aktivizačních, zájmových i sociálně-terapeutických činností
 • Podpora ve tvorbě hodnot běžného života – uživatelé mají možnost se spolupodílet na rozhodování a organizování svého života 
 • Zachování rodinných vazeb – vytvoření podmínek pro přijímání návštěv a podpora v udržení vztahů mezi rodinou a přáteli uživatele
 • Standardizace – utváříme a plníme standardy kvality sociálních služeb.
 • Odbornost – v organizaci pracuje kvalifikovaný personál, který si doplňuje a rozšiřuje své kompetence v rámci dalšího vzdělávání za účelem zkvalitňování poskytované péče.

Cílová skupina:

Okruh osob: Senioři 

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dospělí (27-64 let) – osoby od věku 60 let
 • Mladší senioři (65 – 80 let) 
 • Starší senioři (nad 80 let)

Služby v zařízení nejsou poskytovány pokud:

 • Zařízení neposkytuje službu, o kterou uchazeč žádá,
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu,
 • Zájemce vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • Zájemce narušuje svým psychickým stavem soužití mezi obyvateli domova (např. nemohou být přijati pro nebezpečí útěku ti chodící uživatelé, kteří nejsou orientování časem a místem, z důsledku alzheimerovy choroby a některých stavů demence),
 • Zájemce o službu je odkázán na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá (znaková řeč, hmatová řeč).

 

Nabízené činnosti

Domov pro seniory poskytuje činnosti, které vychází ze zákona č.108/2006 Sb., a to v tomto rozsahu:

 • Ubytování a stravování. Strava je podávána 5 – 6x denně (včetně pitného režimu a diety)
 • Praní a žehlení prádla, úklid pokojů a společných prostor.
 • Ošetřovatelská péče, zajištění lékařské a zdravotní péče včetně nákupu léků.
 • Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (oblékání, mobilita, orientace, příjem jídla a pití)
 • Pomoc při osobní hygieně včetně zajištění podmínek pro její provádění
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – kulturní akce v domově, kulturní akce ve městě, návštěva kavárny a cukrárny, podpora kontaktu s rodinou a blízkými
 • Sociálně terapeutické činnosti – canisterapie, předčítání, nácvik a udržování stávajících schopností a dovedností
 • Aktivizační činnosti – setkávání obyvatel, cvičení, hudební koutek, tvořivá dílna
 • Pomoc při uplatňování základních práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí – doprovod na úřad a pomoc při vyřízení úředních záležitostí.
 • Pomoc při zajištění nákupu (doprovod event. obstarání nákupu).
 • Úschova cenných věcí (osobní doklady, cennosti, vkladní knížky)
 • Pomoc při hospodaření s financemi – vedení depozitních účtů obyvatel
 • Možnost ukládání potravin a nápojů v lednicích domova, využití rychlovarných konvic, mikrovlnné trouby.
 • Možnost sledování TV ve společenských prostorách domova, možnost využití počítače s internetovým připojením.


Jednání se zájemcem o sociální službu

Zájemce o sociální službu se může na poskytovatele obrátit osobně nebo telefonicky u sociální pracovnice, písemně (dopisem nebo zasláním emailu). Informace jsou dostupné i na webových stránkách organizace, poskytne je i sociální odbor Městského úřadu Doksy.

O poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory je nutné vyplnit „Žádost o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory“ a doložit „Vyjádření lékaře“, které vyplňuje ošetřující lékař žadatele. Zájemce je následně písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí žádosti do evidence. V případě aktuálního zájmu žadatele o umístění je provedeno sociální šetření. V rámci šetření je zjišťována sociální situace žadatele, jeho soběstačnost, ověřují se představy o řešení současné situace žadatele a jeho zájem o poskytnutí pobytové soc. služby. Rovněž je žadatel informován o způsobu a podmínkách poskytování služby, poskytované péči a úhradách za péči. Tyto informace obdrží i v písemné podobě. Komunikace je přizpůsobena schopnostem a možnostem žadatele. Na přání žadatele mohou být u sociálního šetření přítomni i jeho blízcí.


Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

Smlouva má vždy písemnou podobu. Je vyhotovena ve dvou exemplářích a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Vzor smlouvy je předkládán žadateli již v rámci sociálního šetření. Smlouva se stává platnou v okamžiku, kdy se obě strany shodnou na jejím obsahu a stvrdí to svým podpisem. Za Domov pro seniory Doksy, p.o. (tj. „Poskytovatel“) smlouvu podepisuje ředitel zařízení nebo jím pověřený zástupce. Za zájemce o službu (tj.“Osoba“) je podepsán ten, kterému bude služba poskytována, event. jeho zástupce – opatrovník nebo zmocněnec. Bez platné Smlouvy není možné poskytovat resp. přijímat předmětnou službu. Smlouva obsahuje náležitosti vycházející ze zákona č.108/2006 Sb. tj. rozsah a způsob poskytování pobytové služby, výše úhrady, datum zahájení poskytování služby.

Úhrada za poskytování sociální služby

Služba je poskytována za úhradu. Pobyt a stravu hradí uživatel zpravidla ze svého důchodu. Výše úhrady se řídí platným ceníkem. Jeho aktuální podoba je schvalována zřizovatelem - Městem Doksy. S ceníkem je seznamován každý žadatel v rámci sociálního šetření. Aktuální ceník je k nahlédnutí na webových stránkách organizace. Stanovené úhrady vychází z prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a aktuální výše úhrad podléhá schválení zřizovatele tj. Radou města Doksy. Pokud by uživateli po uhrazení těchto výdajů nezbývalo 15% z celkových příjmů, je úhrada snížena. Péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči.

Stížnosti

Uživatel i kterákoli jiná osoba má právo podat stížnost. Chápeme ji jako projev svobodné vůle osoby a stává se podnětem ke zkvalitnění služby. Podáním stížnosti nesmí být stěžovateli způsobena újma.

Stížnosti mohou být podány písemně (stížnost zaslaná poštou, předaná do schránek umístěných v přízemí a 1. patře. Domova naproti výtahu), ústně (vedoucí pečovatelek, vrchní sestře nebo soc. pracovnici), telefonicky nebo mailem. Stížnost může být i anonymní – vhozená do schránek v Domově pro seniory.

 

Důvody ukončení poskytování služby

Poskytování sociální služby může být ukončeno z různých důvodů:  odchodu uživatele do soukromí, odchod uživatele do jiného zařízení sociálních služeb nebo do zdravotnického zařízení, úmrtí uživatele

Poskytování služby může být ukončeno výpovědí, a to ze strany uživatele nebo ze strany poskytovatele. Musí mít písemnou formu. Může být podána výpověď:

 

ze strany uživatele - nemusí uvádět důvody výpovědi, má týdenní výpovědní lhůta, ze strany poskytovatele – výpovědní doba je měsíc, může být pouze z těchto důvodů: porušování pravidel domova pro seniory – Domácího řádu (nezaplacení úhrady, hrubé chování vůči personálu - fyzické napadení).

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Domov pro seniory se nachází v krásné turisticky vyhledávané oblasti Máchova kraje. Zařízení sídlí v bezprostřední blízkosti centra obce Doksy. V dosahu (do 2-10 minut chůze) je veškerá občanská vybavenost – autobusové nádraží, pošta, městský úřad, pobočka úřadu práce, pošta, banky, obchody, kavárny a další služby.

Domov pro seniory má celkovou kapacitu 43 míst a nabízí uživatelům ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky, šatními skříněmi, stolem, židlemi, křesly. Ke každému pokoji náleží koupelna a WC, kdy u některých pokojů je jeho součástí a některé pokoje mají k dispozici koupelnu a WC na chodbě. Domov pro seniory je rovněž vybaven dvěma bezbariérovými koupelnami pro imobilní klienty, tyto koupelny jsou vybaveny bezbariérovým sprchovým koutem a vanou s hydraulickým zvedákem a vanovým lůžkem.

Uživatelům doporučujeme s sebou při nástupu přinést své  osobní drobné předměty (obrázky, fotografie, suvenýry apod.), které jim co nejvíce pomohou navodit pocit jejich původního domova.

V přízemí budovy má zázemí zdravotnický personál, jsou zde kanceláře provozně – ekonomického úseku a vrchní sestry. Dále je zde umístěna kuchyň a jídelna pro uživatele a personál.

V prvním patře se kromě pokojů uživatelů nachází zázemí pečovatelek a kancelář vedoucí. Dále zde mají uživatelé k dispozici jídelnu, společenskou místnost s televizorem a prostornou terasu vybavenou zahradním nábytkem.

Ve druhém patře je kromě dvou pokojů pro uživatele i společenská místnost, kterou pro svou potřebu využívá denní stacionář.

Domov je vybaven 3 výtahy, z toho 2 (větší nákladní a menší osobní) jsou k dispozici uživatelům, personálu a případným návštěvám. Třetí výtah slouží pro přepravu stravy z kuchyně do jídelny v 1 patře a společenské místnosti ve druhém patře domova.

Uživatelé mají ve druhém patře domova k dispozici počítač s internetovým připojením. Pokud nemají v pokoji televizor, mohou využít televizní přístroje umístěné v jídelně v přízemí nebo ve společenské místnosti v prvním patře a druhém patře.

Časová dostupnost sociální služby
 

Domov pro seniory je provozován nepřetržitě.
 

Územní působnost sociální služby
 

Domov pro seniory zajišťuje péči občanům území POU Doksy.

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 13 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 19/11 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Deštivý květen - žíznivý říjen.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:02

Slunce zapadá:20:53

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1
11 12
13
1
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Dnes je 21.5.2024

Svátek má Monika

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den kulturního rozvoje

Zítra má svátek Emil

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den biodiverzity