Sociální služby Města Doksy
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MĚSTA DOKSY,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Domov pro seniory

Domov pro seniory

 

 

 

Poskytovatel: Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace
Sídlo: Panská 199, Doksy 472 01

Adresa služby: Domov pro seniory, Panská 199, 472 01 Doksy

Zastoupený ředitelkou: Mgr. Říhová Klára
 - telefon: 487 712 991, 601 521 432, e-mail: reditel@dpsdoksy.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Marie Hájková
 - 
telefon: 722 917 098, e-mail: socialnidps@dpsdoksy.cz

Vedoucí/vrchní sestra: Bc. Eliška Schafferová 

- telefon: 702 152 205, e-mail: schafferova@dpsdoksy.cz,

Pracoviště zdravotních sester: 720 268 645 

 

Poslání domova pro seniory

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Výhodnou polohou v centru města umožňuje zachovat kontakt s rodinou a vnějším prostředím.

Cíle poskytované služby:

 • Poskytování služby dle zakázky uživatele a v takovém rozsahu, který vychází z individuálního přístupu, podpoří jeho samostatnost a soběstačnost a umožní zachovávat rodinné vazby.
 • Podpora provázanosti jednotlivých úseků zařízení a jejich zaměstnanců, podpora kvality komunikace mezi uživateli, rodinnými příslušníky a zaměstnanci organizace a spolupráce se zřizovatelem, organizacemi města a veřejností.
 • Průběžné vzdělávání zaměstnanců organizace, rozvoj jejich kompetencí, naplňování standardů kvality péče v praxi, ochrana práv uživatelů.

 

Zásady pro naplnění cílů služby

 • Ochrana práv uživatelů služeb - chráníme práva našich uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly organizace
 • Diskrétnost – mlčenlivost a ochrana osobních údajů je důležitým prvkem při jednání a péči o uživatele
 • Nezávislost - snažíme se o zachování a udržení nezávislosti uživatelů, omezujeme míry rizika, avšak nebráníme postoupení rizika dle svobodné volby uživatele 
 • Nestrannost – každého uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně, individuálním přístupem činíme kroky k omezení předsudků a negativnímu hodnocení našich uživatelů na veřejnosti a v celé obecní komunitě
 • Využívání sítě služeb – poskytujeme informace o službách a konaných akcích ve městě, umožňujeme uživatelům dle jejich individuálních požadavků využít tyto služby a účastnit se na zvolených akcích
 • Respektování potřeb – pracovníci organizace respektují základní lidská práva uživatelů služeb, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.
 • Individuální přístup – podpora soběstačnosti a samostatnosti, služba je plánována v součinnosti uživatele a jeho klíčového pracovníka
 • Seberealizace – uživatelé se dle svých zájmů a schopností s ohledem na možnosti organizace mohou zabývat různými formami aktivizačních, zájmových i sociálně-terapeutických činností
 • Podpora ve tvorbě hodnot běžného života – uživatelé mají možnost se spolupodílet na rozhodování a organizování svého života 
 • Zachování rodinných vazeb – vytvoření podmínek pro přijímání návštěv a podpora v udržení vztahů mezi rodinou a přáteli uživatele
 • Standardizace – utváříme a plníme standardy kvality sociálních služeb.
 • Odbornost – v organizaci pracuje kvalifikovaný personál, který si doplňuje a rozšiřuje své kompetence v rámci dalšího vzdělávání za účelem zkvalitňování poskytované péče.

Cílová skupina:

Okruh osob: Senioři 

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dospělí (27-64 let) – osoby od věku 60 let
 • Mladší senioři (65 – 80 let) 
 • Starší senioři (nad 80 let)

Služby v zařízení nejsou poskytovány pokud:

 • Zařízení neposkytuje službu, o kterou uchazeč žádá,
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu,
 • Zájemce vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • Zájemce narušuje svým psychickým stavem soužití mezi obyvateli domova (např. nemohou být přijati pro nebezpečí útěku ti chodící uživatelé, kteří nejsou orientování časem a místem, z důsledku alzheimerovy choroby a některých stavů demence),
 • Zájemce o službu je odkázán na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá (znaková řeč, hmatová řeč).

 

Nabízené činnosti

Domov pro seniory poskytuje činnosti, které vychází ze zákona č.108/2006 Sb., a to v tomto rozsahu:

 • Ubytování a stravování. Strava je podávána 5 – 6x denně (včetně pitného režimu a diety)
 • Praní a žehlení prádla, úklid pokojů a společných prostor.
 • Ošetřovatelská péče, zajištění lékařské a zdravotní péče včetně nákupu léků.
 • Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (oblékání, mobilita, orientace, příjem jídla a pití)
 • Pomoc při osobní hygieně včetně zajištění podmínek pro její provádění
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – kulturní akce v domově, kulturní akce ve městě, návštěva kavárny a cukrárny, podpora kontaktu s rodinou a blízkými
 • Sociálně terapeutické činnosti – canisterapie, předčítání, nácvik a udržování stávajících schopností a dovedností
 • Aktivizační činnosti – setkávání obyvatel, cvičení, hudební koutek, tvořivá dílna
 • Pomoc při uplatňování základních práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí – doprovod na úřad a pomoc při vyřízení úředních záležitostí.
 • Pomoc při zajištění nákupu (doprovod event. obstarání nákupu).
 • Úschova cenných věcí (osobní doklady, cennosti, vkladní knížky)
 • Pomoc při hospodaření s financemi – vedení depozitních účtů obyvatel
 • Možnost ukládání potravin a nápojů v lednicích domova, využití rychlovarných konvic, mikrovlnné trouby.
 • Možnost sledování TV ve společenských prostorách domova, možnost využití počítače s internetovým připojením.


Jednání se zájemcem o sociální službu

Zájemce o sociální službu se může na poskytovatele obrátit osobně nebo telefonicky u sociální pracovnice, písemně (dopisem nebo zasláním emailu). Informace jsou dostupné i na webových stránkách organizace, poskytne je i sociální odbor Městského úřadu Doksy.

O poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory je nutné vyplnit „Žádost o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory“ a doložit „Vyjádření lékaře“, které vyplňuje ošetřující lékař žadatele. Zájemce je následně písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí žádosti do evidence. V případě aktuálního zájmu žadatele o umístění je provedeno sociální šetření. V rámci šetření je zjišťována sociální situace žadatele, jeho soběstačnost, ověřují se představy o řešení současné situace žadatele a jeho zájem o poskytnutí pobytové soc. služby. Rovněž je žadatel informován o způsobu a podmínkách poskytování služby, poskytované péči a úhradách za péči. Tyto informace obdrží i v písemné podobě. Komunikace je přizpůsobena schopnostem a možnostem žadatele. Na přání žadatele mohou být u sociálního šetření přítomni i jeho blízcí.


Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

Smlouva má vždy písemnou podobu. Je vyhotovena ve dvou exemplářích a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Vzor smlouvy je předkládán žadateli již v rámci sociálního šetření. Smlouva se stává platnou v okamžiku, kdy se obě strany shodnou na jejím obsahu a stvrdí to svým podpisem. Za Domov pro seniory Doksy, p.o. (tj. „Poskytovatel“) smlouvu podepisuje ředitel zařízení nebo jím pověřený zástupce. Za zájemce o službu (tj.“Osoba“) je podepsán ten, kterému bude služba poskytována, event. jeho zástupce – opatrovník nebo zmocněnec. Bez platné Smlouvy není možné poskytovat resp. přijímat předmětnou službu. Smlouva obsahuje náležitosti vycházející ze zákona č.108/2006 Sb. tj. rozsah a způsob poskytování pobytové služby, výše úhrady, datum zahájení poskytování služby.

Úhrada za poskytování sociální služby

Služba je poskytována za úhradu. Pobyt a stravu hradí uživatel zpravidla ze svého důchodu. Výše úhrady se řídí platným ceníkem. Jeho aktuální podoba je schvalována zřizovatelem - Městem Doksy. S ceníkem je seznamován každý žadatel v rámci sociálního šetření. Aktuální ceník je k nahlédnutí na webových stránkách organizace. Stanovené úhrady vychází z prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a aktuální výše úhrad podléhá schválení zřizovatele tj. Radou města Doksy. Pokud by uživateli po uhrazení těchto výdajů nezbývalo 15% z celkových příjmů, je úhrada snížena. Péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči.

Stížnosti

Uživatel i kterákoli jiná osoba má právo podat stížnost. Chápeme ji jako projev svobodné vůle osoby a stává se podnětem ke zkvalitnění služby. Podáním stížnosti nesmí být stěžovateli způsobena újma.

Stížnosti mohou být podány písemně (stížnost zaslaná poštou, předaná do schránek umístěných v přízemí a 1. patře. Domova naproti výtahu), ústně (vedoucí pečovatelek, vrchní sestře nebo soc. pracovnici), telefonicky nebo mailem. Stížnost může být i anonymní – vhozená do schránek v Domově pro seniory.

 

Důvody ukončení poskytování služby

Poskytování sociální služby může být ukončeno z různých důvodů:  odchodu uživatele do soukromí, odchod uživatele do jiného zařízení sociálních služeb nebo do zdravotnického zařízení, úmrtí uživatele

Poskytování služby může být ukončeno výpovědí, a to ze strany uživatele nebo ze strany poskytovatele. Musí mít písemnou formu. Může být podána výpověď:

 

ze strany uživatele - nemusí uvádět důvody výpovědi, má týdenní výpovědní lhůta, ze strany poskytovatele – výpovědní doba je měsíc, může být pouze z těchto důvodů: porušování pravidel domova pro seniory – Domácího řádu (nezaplacení úhrady, hrubé chování vůči personálu - fyzické napadení).

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Domov pro seniory se nachází v krásné turisticky vyhledávané oblasti Máchova kraje. Zařízení sídlí v bezprostřední blízkosti centra obce Doksy. V dosahu (do 2-10 minut chůze) je veškerá občanská vybavenost – autobusové nádraží, pošta, městský úřad, pobočka úřadu práce, pošta, banky, obchody, kavárny a další služby.

Domov pro seniory má celkovou kapacitu 43 míst a nabízí uživatelům ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočními stolky, šatními skříněmi, stolem, židlemi, křesly. Ke každému pokoji náleží koupelna a WC, kdy u některých pokojů je jeho součástí a některé pokoje mají k dispozici koupelnu a WC na chodbě. Domov pro seniory je rovněž vybaven dvěma bezbariérovými koupelnami pro imobilní klienty, tyto koupelny jsou vybaveny bezbariérovým sprchovým koutem a vanou s hydraulickým zvedákem a vanovým lůžkem.

Uživatelům doporučujeme s sebou při nástupu přinést své  osobní drobné předměty (obrázky, fotografie, suvenýry apod.), které jim co nejvíce pomohou navodit pocit jejich původního domova.

V přízemí budovy má zázemí zdravotnický personál, jsou zde kanceláře provozně – ekonomického úseku a vrchní sestry. Dále je zde umístěna kuchyň a jídelna pro uživatele a personál.

V prvním patře se kromě pokojů uživatelů nachází zázemí pečovatelek a kancelář vedoucí. Dále zde mají uživatelé k dispozici jídelnu, společenskou místnost s televizorem a prostornou terasu vybavenou zahradním nábytkem.

Ve druhém patře je kromě dvou pokojů pro uživatele i společenská místnost, kterou pro svou potřebu využívá denní stacionář.

Domov je vybaven 3 výtahy, z toho 2 (větší nákladní a menší osobní) jsou k dispozici uživatelům, personálu a případným návštěvám. Třetí výtah slouží pro přepravu stravy z kuchyně do jídelny v 1 patře a společenské místnosti ve druhém patře domova.

Uživatelé mají ve druhém patře domova k dispozici počítač s internetovým připojením. Pokud nemají v pokoji televizor, mohou využít televizní přístroje umístěné v jídelně v přízemí nebo ve společenské místnosti v prvním patře a druhém patře.

 

Územní působnost sociální služby

Domov pro seniory zajišťuje péči především občanům města Doksy a přilehlých obcí.

Aktuální počasí

dnes, sobota 10. 6. 2023
slabý déšť 23 °C 13 °C
neděle 11. 6. jasno 23/12 °C
pondělí 12. 6. jasno 21/10 °C
úterý 13. 6. slabý déšť 11/7 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Roj v květnu stojí fůru sena, roj v červnu - skoro práce marná.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:49

Slunce zapadá:21:11

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Dnes je 10.6.2023

Svátek má Gita

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Vyhlazení obce Lidice

Zítra má svátek Bruno